Crisisorganisatie

Twentse crisisorganisatie

De uitgangspunten voor de crisisorganisatie zijn uiteraard ook toegepast op de Covid-19 crisisorganisatie. Op 6 maart is er door de voorzitter veiligheidsregio opgeschaald naar een GRIP 4. Er is gekozen voor een organisatie met twee lagen; een Regionaal Operationeel Team en Regionaal Crisisteam.

Crisisorganisatie COVID-19

De uitgangspunten voor de crisisorganisatie zijn uiteraard ook toegepast op de Covid-19 crisisorganisatie. Op 6 maart is er door de voorzitter veiligheidsregio opgeschaald naar een GRIP 4. Er is gekozen voor een organisatie met twee lagen; een Regionaal Operationeel Team en Regionaal Crisisteam.

Regionale crisisteams

Onder leiding van de voorzitter veiligheidsregio zijn er gedurende de hele crisis 71 regionele crisisteams geweest in diverse samenstellingen. Deze crisisteams hadden tot doel om de voorzitter in staat te stellen zijn bevoegdheden uit te voeren en daarbij zijn adviseurs en collega burgemeesters te raadplegen.

Piket voorzitter veiligheidsregio

Gelet op de duur van de crisis is er door de voorzitter voor gekozen om de 24/7-beschikbaarheid van de rol voorzitter veiligheidsregio via piket met de vijf leden van Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Twente in te vullen. Hierbij is de afspraak dat bij ingrijpende besluiten er altijd contact wordt gezocht met de formele voorzitter van Veiligheidsregio Twente.

Regionaal Operationeel Team

In het regionaal operationeel team zitten algemeen commandanten van alle operationele diensten, bevolkingszorg en communicatie onder leiding van de operationeel leider. Het regionaal operationeel team kwam gedurende de crisis minimaal één keer per week bij elkaar.

De taken van het ROT zijn: 1. Afstemming & coördinatie 2. Advisering regionaal crisisteam 3. Uitwerken scenario’s 4. Uitvoeren praktische acties De operationeel neemt de adviezen en eventuele vragen van dit team mee naar het regionaal crisisteam en hij draagt ook zorg voor het vertalen van de bestuurlijk besluiten in operationele opdrachten. Indien noodzakelijk kwam het ROT frequenter bij elkaar.

Actiecentrum evenementen

Onder bevolkingszorg is een actiecentrum evenementen actief geweest. Zij hebben een integrale COVID-19 evenementen werkwijze Twente ontwikkeld. Het reguliere evenementenproces was het vertrekpunt voor gemeenten en hulpdiensten/veiligheidsregio. Doel was om veilige en gezonde evenementen te laten plaatsvinden in Twente. Gemeenten en hulpdiensten hebben, net zoals als altijd, een respectievelijk toetsende en adviserende rol. Om hierbij te ondersteunen is een landelijke werkwijze ontwikkeld. Deze bestond uit vier onderdelen: 1. Instructiefilm integrale COVID-19 evenementen 2. Handvat specifiek voor gemeenten 3. Een handvat specifiek voor hulpdiensten / Veiligheidsregio’s 4. Een overzicht van COVID-19 risicofactoren die evenementen van toepassing kunnen zijn Er is drie keer per week een COVID-19 evenementenspreekuur om gemeenten te ondersteunen. Doel was om door middel van een integrale aanpak op een efficiënte manier vragen van gemeenten m.b.t. evenementen te behandelen en daardoor regionale eenduidigheid te creëren. IN het actiecentrum evenementen waren alle operationele diensten vertegenwoordigd.

Samenwerking gemeenten

De coronacrisis is dynamisch gebleken, zowel de ontwikkeling van het virus als de aanpak binnen de gemeenten en veiligheidsregio’s. Iedere Twentse gemeente heeft een eigen vorm van crisismanagement (project)organisatie. Zij richten zich op de bedrijfscontinuïteit, impact van de maatregelen op de diverse beleidsdomeinen en/of de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven. De Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (AOV) maakt in de meeste gevallen onderdeel uit van dit gemeentelijke kernteam.

De AOV’ers van de 14 Twentse gemeenten werken tijdens de COVID-19 crisis intensief met elkaar samen onder de vlag van de kolom Bevolkingszorg. Doel van deze samenwerking is het tijdig signaleren van knelpunten in de bedrijfscontinuïteit, regionale afstemming over de toepasbaarheid van de noodverordening en impact hiervan op de maatschappij, delen van kennis en leren van elkaars ervaringen. Zij staan evenals het actiecentrum evenementen en de regiegroep handhaving in contact met de Regionale Crisisorganisatie via de Algemeen Commandant Bevolkingszorg.

Regieteam handhaving

De handhaving van de noodverordeningen was regionaal belegd, omdat dit logischerwijs volgde uit het bevoegde gezag (voorzitter veiligheidsregio). Er is daartoe een Twentse regiegroep handhaving COVID-19 ingericht onder verantwoordelijkheid van de operationeel leider. De handhaving vond uiteraard plaats door de functionarissen die normaal gesproken ook handhaven: Boa’s domein I & II en politie. Uitwisseling van Boa’s tussen gemeenten geschiedt op basis van het reguliere convenant. Er is een handelingskader opgesteld. Basisprincipe was hiervoor 1. Aanspreken, 2. Waarschuwen, 3. Optreden. Daarbij is wel aangeven dat waar het ging om herhaald en/of bewust handelen er strikt moest worden opgetreden. De belangrijkste opdrachten voor de regiegroep waren: 1) het beschikbaar en up to date houden van het juridisch kader waarmee de handhavers werken 2) het bieden van een informatieplatform waar handhavers hun vragen aan elkaar kunnen stellen en van elkaars ervaringen kunnen leren 3) de beschikbaarheid van handhavings- en toezichtcapaciteit optimaliseren 4) het monitoren en rapporteren over de handhaving aan het regionaal crisisteam Er is een handhavingskader opgesteld (zie maatregelen).

Contacten Duitsland

Tijdens de crisis is op meerdere momenten en op verschillende niveaus contact geweest met Duitsland over afstemming van maatregelen.

Crisisorganisatie onder de Twm

Door de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is de rol van de crisisorganisatie anders dan voor 1 december. Lees hier meer over de rol van de crisisorganisatie onder de Tijdelijke wet.

First Impression Report

In opdracht van de voorzitter heeft de crisisorganisatie een First Impression Report laten uitvoeren door Prof. dr. I. Helsloot. Het overall beeld van alle betrokkenen over het functioneren van de Twentse crisisorganisatie is zonder wanklank positief. Er volgt een tweede leerevaluatie.

Ga naar 'Maatregelen'