Maatregelen coronavirus

Toelichting Twentse aanpak

Noodverordeningen

Alle maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19-virus zijn tot 1 december via noodverordeningen ingesteld. Deze noodverordeningen zijn door de veiligheidsregio's in Nederland opgesteld. Hier leest u meer over de werkwijze en treft u alle noodverordeningen aan.

Inzet bevoegdheden voorzitter

Er zijn afspraken gemaakt over het proces van afstemming en besluitvorming rondom de inzet van bevoegdheden van de voorzitter veiligheidsregio tijdens de crisis.

Handhaving

Foto: RTV Oost / Robin Utrecht

De handhaving van de COVID-19-maatregelen was tot 1 december een bevoegdheid van de voorzitter veiligheidsregio. Lees hier meer over hoe de voorzitter Veiligheidsregio Twente hier invulling aan heeft gegeven.

Communicatie

Crisiscommunicatie is één van de kolommen binnen de crisisorganisatie. Hieronder is een samenvatting opgenomen van de activiteiten van de kolom tijdens de COVID-19-crisis.

Evenementen

Voor evenementen is gedurende de crisis gewerkt met een actiecentrum evenementen en een COVID-19-spreekuur voor vragen van gemeenten met als doel eenduidigheid van de beoordeling van evenementen.

Regionaal maatwerk

Besmettingen namen tijdens de crisis voortdurend toe en af en varieerden per regio. Om daar met maatregelen op in te kunnen spelen ontwikkelde het kabinet de escalatieladder. Tegelijkertijd werd op regionaal niveau nagedacht over maatwerk als regio.

Markten

Foto: RTV Oost / Teun van der Velden

Tijdens de eerste golf van besmettingen heeft de voorzitter in het voorjaar (waren)markten onder voorwaarden toegestaan, mits zij aan voorwaarden voldeden.

Vakantieparken

Foto: RTV Oost

Gedurende de eerste golf heeft de voorzitter Veiligheidsregio Twente besloten gebruik te maken van zijn bevoegdheid om via de noodverordeningen de vakantieparkten in Twente te sluiten.

Sanitaire voorzieningen

Tijdens de eerste golf werden publieke sanitaire voorzieningen gesloten. Deze werden geleidelijk aan weer geopend.

Terrassen

Voor de heropening van de horeca is er nagedacht over een Twentse lijn voor het inrichtingen van terrassen. In het najaar werd dit wederom actueel vanwege het nadenken over winterterrassen.

Demonstraties

Foto: RTV Oost

Er zijn gedurende de crisis verschillende demonstraties gehouden. BIj demonstraties moet rekening worden gehouden met voorwaarden. Tijdens de crisis kwamen daar de COVID-19-maatregelen bij.

Vleesverwerkende industrie

Gedurende de eerste golf heeft de voorzitter Veiligheidsregio Twente besloten gebruik te maken van zijn bevoegdheid om via de noodverordeningen de vakantieparkten in Twente te sluiten.

Sterfte door COVID

Vanuit het anticiperen op mogelijke scenario's is in een vroegtijdig gekeken naar ondersteuning van de uitvaartverzorgingsprocessen. Dit is uiteindelijk niet aan de orde geweest.

Isolatiefaciliteiten

Gedurende de COVID-19-crisis is een isolatiefaciliteit geopend geweest. Hieronder volgt een korte toelichting.

Sociaal domein

Door de beperkingen ontstaan er mogelijk ook neveneffecten in sociaal domein. Hierover zijn afspraken gemaakt.

Sporten

Foto: RTV Oost / Ruud Dilling

In mei werd als onderdeel van de routekaart voor versoepeling het georganiseerd buiten sporten weer toegestaan.

Betaald voetbal

Foto: FC Twente

Met de opstart van het nieuwe voetbalseizoen is met de betaald voetbalverenigingen overleg geweest over coronaproof publiek toe laten bij voetbalwedstrijden.

Onderwijs

Voor de opstart van het nieuwe studiejaar is met de diverse onderwijsinstellingen een gesprek geweest over de invulling van de maatregelen.

Specifieke momenten

Foto: RTV Oost / Gertjan Tichelaar

Door de lengte van de crisis zijn er veel feestdagen en speciale momenten geweest, waarvoor aanvullende afspraken zijn gemaakt.

Kerken

Voor kerken geldt formeel een uitzondering op het aantal bezoekers, maar hierover zijn op vrijwillige basis afspraken gemaakt tussen de kerken en de Rijksoverheid

CoronaMelder app

De corona-melder app is de officiële app van de rijksoverheid om te waarschuwen als je in de buurt bent geweest van iemand die corona heeft.

Aanpak lokale besmettingshaarden

Met name gedurende de zomer en de periode er net na, is bij clusters van drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen, ingezet op een lokale aanpak.

Doorstroomlocaties

Foto: Avonturenpark Hellendoorn

Voor locaties waar sprake is van doorstroming, zoals pretparken, musea en bibliotheken, zijn aanvullende afspraken gemaakt.

Ontheffingen culturele sector

Gedurende een korte periode in oktober was er een mogelijkheid voor de voorzitter om ontheffingen te verlenen voor gebouwen van groot belang voor de regio.

Uitvaarten

De voorzitter heeft de mogelijkheid gehad om voor uitvaarten een ontheffing te verlenen.

Decembermaand

December kenmerkt zich door een groot aantal feestdagen. Dit jaar is een groot aantal beperkingen van toepassing. Vanuit de crisisorganisatie is er nagedacht over december in combinatie met de COVID-maatregelen.

Carbid schieten

Foto: RTV Oost

Tijdens de eerste golf van besmettingen heeft de voorzitter in het voorjaar (waren)markten onder voorwaarden toegestaan, mits zij aan voorwaarden voldeden.